Pozwolenia zintegrowane

Pozwolenia zintegrowane zostały wprowadzone do prawa unijnego Dyrektywą Rady Nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń. Szerzej znane jako Dyrektywa IPPC, co pochodzi ze skrótu od angielskiego tytułu Dyrektywy – Integrated Polution Prevention and Control.

Jest to instrument formalno-prawny, pewna forma licencji uzyskiwanej dla różnego rodzaju instalacji przemysłowych, które wprowadzają substancję lub energię powodującą zanieczyszczenie, przez prowadzących działalność przemysłową. Dyrektywa IPPC ma na celu ujednolicenie wymagań ochrony środowiska w całej Unii Europejskiej oraz ograniczenie nierówności podmiotów na rynkach po za Unią, które powstają w przypadku gdy takich standardów brakuje. Kolejnym celem jest wprowadzenie przepisów prawnych, które ograniczałyby ingerencję w środowisko wszelkich instalacji przemysłowych oraz przeciwdziałały emisjom substancji niebezpiecznych do środowiska.Pozwolenia zintegrowane

W Polsce kwestię tę reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2008 r. Nr 25, poz.150, z późń. zm.). Minister Środowiska wydał również rozporządzenie z dnia 26 lipca 2002 r., w którym znajduje się informacja na temat rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska. Co więcej i dokładniej mówi o tym Prawo ochrony środowiska? Posiadanie takiego pozwolenia zintegrowanego jest warunkiem koniecznym do prowadzenia instalacji wymienionej w rozporządzeniu. Instalacja ta musi spełnić wymogi najlepszej dostępnej techniki, a już na pewno nie mogą przyczyniać się do przekroczenia granicznych wartości emisyjnych czyli dodatkowych standardów emisyjnych. Istnieje odstępstwo od reguły, oczywiście w wyjątkowych sytuacjach, kiedy organ właściwy może zezwolić na odstępstwo w pozwoleniu zintegrowanym w przypadku przekraczania granicznych wielkości emisyjnych, jeśli wykaże się nieproporcjonalnie wysokie koszty w stosunku do korzyści dla środowiska z tego tytułu.

Pozwolenia zintegrowaneOgólnie wprowadzenie jednego pozwolenia ma ułatwić sprawę i zastąpić pojedyncze pozwolenia np. na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wytwarzanie odpadów czy pobór wód, jednym zbiorczym dokumentem. Jeśli dana instalacja na terenie zakładu jest klasyfikowana jako działalność, która może znacząco oddziaływać na środowisko to pozwolenie zintegrowane wydaje oraz wprowadza zmiany Marszałek Województwa. Na terenach zamkniętych wydawaniem oraz zmianą pozwoleń zajmuję się Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, natomiast pozostałymi przedsiębiorstwami zajmuje się StarPozwolenia zintegrowaneosta.

Organ wydający poświadczenie ma obowiązek analizy i ewentualnej zmiany treści w trybie określonym ustawą. Dokument wydawany jest na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat, a urząd ma 6 miesięcy na to, by rozpatrzyć wniosek. Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach (papierowym i elektronicznym) przed rozpoczęciem działalności wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego. O złożeniu wniosku ponownie należy pamiętać przed końcem ważności dokumentu.

POBIERZ WYMAGANE DOKUMENTY DO POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO